Aktualności

Regulamin nowego Klubu 01-01-2019

Regulamin

Klubu „Strefa Ruchu” z siedzibą w Pabianicach

 

- Klienci (rozumiani jako osoby korzystające z usług Klubu) w celu korzystania z usług Klubu mogą wykupić:

  • jednorazowe wejście na zajęcia,
  • Karnet bez zobowiązań ważny 28 kolejnych dni kalendarzowych (dalej zwany: „Karnetem”), bez odnawiania w kolejnych miesiącach
  • Abonament dla wytrwałych (dalej zwany: „Abonamentem regularnego uczestnictwa”) z 28 dniowym okresem wypowiedzenia oznacza wolę odnawiania wybranego pakietu zajęć co 28 dni kalendarzowych na czas nieokreślony.

 

- Korzystanie z usług Klubu, w godzinach jego pracy, jest możliwe wyłącznie przez osoby, które łącznie spełniają poniższe warunki:

  • posiadają i okazują w recepcji Klubu ważną kartę członkowską (warunek ten nie dotyczy wykupienia przez klienta jednorazowego wejścia na zajęcia);
  • posiadają wykupione wejścia na zajęcia albo ważny i opłacony karnet albo abonament regularnego uczestnictwa w zajęciach i brak zaległości w opłatach;
  • posiadają obuwie sportowe na zmianę dostosowane do rodzaju planowanej aktywności fizycznej w Klubie.

 

-  Abonament regularnego uczestnictwa może być wykupiony wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

- W przypadku osób niepełnoletnich Klub przewiduje możliwość wykupienia abonamentu regularnego uczestnictwa z przedstawicielem ustawowym osoby niepełnoletniej (np. rodzicem) dotyczącej regularnego uczestnictwa w zajęciach Klubu przez osobę niepełnoletnią. Wówczas kartę członkowską musi posiadać faktyczny uczestnik zajęć (a nie przedstawiciel ustawowy).

- Wykupienie karnetu lub abonamentu regularnego uczestnictwa w zajęciach (z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w pkt. 4 Regulaminu) jest możliwe wyłącznie przez osoby posiadające kartę członkowską Klubu możliwą do wyrobienia w recepcji Klubu.

- Opłata za kartę członkowską wynosi 20 zł.

- W razie zgubienia albo uszkodzenia karty członkowskiej w sposób uniemożliwiający jej użycie, Klient musi ponownie uiścić opłatę za wyrobienie nowej karty członkowskiej.

- Karty członkowskiej nie można odstępować innym osobom.

- Klient ma obowiązek bezzwłocznego poinformowania recepcji Klubu o zagubieniu karty członkowskiej, jej kradzieży oraz uszkodzeniu.

- Każdy posiadacz karty członkowskiej obowiązany jest do poinformowania recepcji Klubu o każdej zmianie danych zawartych na Karcie członkowskiej.

- Klub nie zwraca wniesionych opłat w przypadku nie pojawienia się na zajęciach. Wykupienie przez Klienta jednorazowego wejścia, karnetu, czy też abonamentu regularnego uczestnictwa oznacza możliwość po stronie Klienta korzystania z usług Klubu, nie zaś obowiązek korzystania z usług Klubu.

- Niewykorzystane przez Klienta wejścia na zajęcia nie przechodzą na kolejne miesiące.

- Klient dokonuje wyboru pakietu ilości wejść. W celu zmiany abonamentu („dla wytrwałych”) należy wypełnić formularz dostępny na Recepcji. Zmiany są wprowadzane po zakończeniu aktywnego na daną chwilę abonamentu.

- Karnet zachowuje ważność 28 dni od dnia zakupu i uprawnia do korzystania z usług Klubu w ilości wejść przewidzianej dla zakupywanego przez klienta Karnetu.

- W przypadku chęci uczestnictwa przez Klienta w zajęciach zorganizowanych, ze względu na ograniczoną ilość miejsc, Klient obowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji miejsca na zajęciach za pośrednictwem strony internetowej Klubu, mailowo lub telefonicznie. Wcześniejsza rezerwacja miejsca na zajęciach możliwa jest przez okres miesiąca poprzedzającego zajęcia.

- Rezerwacja zajęć dla posiadaczy karnetów OPEN oraz karty systemów zewnętrznych (OK System/FitProfit/Multisport) wymaga uiszczenia kaucji zwrotnej w wysokości 15 zł na poczet nieodwołanych zajęć (brak odwołania zająć na 4 h przed zajęciami). Brak odwołania zajęć powoduje utratę kaucji i konieczność ponownego jej uiszczenia. 

- Jeśli Klient zarezerwuje zajęcia i nie odwoła rezerwacji  najpóźniej 4 godziny  przed zarezerwowanymi zajęciami oraz nie przyjdzie na zajęcia, automatycznie system pobierze wejście z jego karnetu albo abonamentu regularnego uczestnictwa w zajęciach.

- W przypadku braku miejsc na zajęcia Klient ma możliwość rezerwacji miejsca na liście rezerwowej. Jeśli miejsce się zwolni jest wysyłany automatyczny SMS z zaproszeniem na zajęcia.

- W przypadku braku fizycznej obecności Klienta w Klubie na 5 min przed rozpoczęciem zajęć, pomimo uprzedniego zapisania się na zajęcia, Klub uprawniony jest do wpuszczania na zajęcia kolejnych osób z listy rezerwowej oraz osób fizycznie obecnych zaś niezapisanych na zajęcia.

- By zajęcia się odbyły muszą w nich uczestniczyć minimum 4 osoby. W przypadku odwołania zajęć z uwagi na niewystarczającą liczbę uczestników nie są pobierane wejścia z karnetu albo abonamentu regularnego uczestnictwa w zajęciach Klienta zapisanego na zajęcia, które się nie odbyły, chyba że podczas obecności w Klubie, Klient zdecyduje się na skorzystanie z innych zajęć, na które nie był zapisany bądź też z usług świadczonych w salach Klubu ze sprzętem siłowym.

- Klub ma prawo, w przypadku niedyspozycyjności Instruktora zorganizować zastępstwo.

- Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i wypadki powstałe w związku z tzw. dozwolonym ryzykiem sportowym, uczestnik podejmuje to ryzyko na własną odpowiedzialność.

- Klub nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Klienta. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości Klienta dotyczących stanu zdrowia, sprawności fizycznej, czy też odpowiedniej dla danego Klienta aktywności fizycznej Klient powinien zasięgnąć porady medycznej u specjalisty przed przystąpieniem do korzystania z usług Klubu.

- Klient korzystający z usług Klubu obowiązany jest do stosowania się do uwag i zaleceń personelu Klubu oraz korzystania z urządzeń znajdujących się w Klubie zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez personel Klubu lub wynikający z instrukcji obsługi urządzenia.

- Za szkody powstałe z winy Klienta odpowiedzialność ponosi sam Klient albo jego przedstawiciel ustawowy w przypadku osób niepełnoletnich.

- Klient ma możliwość zakupić kłódkę do szafki na własność w recepcji Klubu. Klient uprawniony jest również do korzystania z własnej kłódki. Klient przed rozpoczęciem korzystania z usług Klubu obowiązany jest pozostawić rzeczy osobiste na czas korzystania z usług Klubu w szafce znajdującej się w szatni.

- Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zamknięcie szafki oraz wszystkie konsekwencje wynikające z niedopełnienia tego obowiązku. W przypadku ujawnienia przez Klienta jakichkolwiek, w jego ocenie, wadliwości szafki, kłódki zakupionej w Klubie, Klient obowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania o tym recepcji Klubu bez pozostawiania w szafce żadnych swoich rzeczy.

- Klient zobowiązany jest do nieprzynoszenia na teren Klubu rzeczy wartościowych.

- Przed rozpoczęciem korzystania z usług Klubu (udziału w zajęciach lub korzystania z urządzeń do ćwiczeń znajdujących się w Klubie) Klient obowiązany jest do:

  • zmiany obuwia na obuwie sportowe dostosowane do rodzaju planowanej aktywności fizycznej w Klubie;
  • zmiany stroju na sportowy;
  • pozostawiania w szafce elementów odzieży, ozdobnych itp. (jak np. biżuterii, zegarków), które w związku z korzystaniem z usług Klubu mogły stwarzać niebezpieczeństwo dla Klienta bądź też innych użytkowników Klubu, jak również szklanych opakowań, otwartych naczyń, plecaków, toreb sportowych, itp.

- Klient wybierając karnet „Abonament dla wytrwałych” zobowiązuje się uiszczać co miesiąc opłatę za wybrany karnet.

- W przypadku zaległości w płatnościach za abonament karta członkowska ulega zawieszeniu do czasu uregulowania przez Klienta zaległości w płatnościach.

- Abonament regularnego uczestnictwa oznacza konieczność pełnego 28 dniowego wypowiedzenia (licząc od ostatniego dnia obecnego okresu rozliczeniowego abonamentu). Wypowiedzenie można złożyć w klubie na przeznaczonym do tego formularzu.

- Klient, który wykupił Abonament regularnego uczestnictwa z usług Klubu, ma prawo do wystąpienia do Klubu o zawieszenie jego płatności na okres w sumie 30 dni kalendarzowych w okresie jednego roku kalendarzowego, przy czym okres zawieszenia w płatnościach nie może być krótszy niż 4 dni kalendarzowe. W celu zawieszenia płatności Klient obowiązany jest do poinformowania recepcji Klubu o woli zawieszenia oraz wskazania okresu w jakim jego płatności mają podlegać zawieszeniu.

- W momencie zawieszenia Abonamentu regularnego uczestnictwa czas obecnego okresu rozliczeniowego wydłuża się o ilość dni, na które klient zawiesza karnet.

- W przypadku wykorzystania przez Klienta wszystkich wejść w obecnym okresie rozliczeniowym Abonamentu regularnego uczestnictwa, na prośbę Klienta może on zostać zakończony przed czasem, co będzie skutkowało natychmiastowym rozpoczęciem następnego okresu rozliczeniowego i koniecznością uiszczenia kolejnej opłaty abonamentowej.

- W przypadku zawieszania karty członkowskiej Klient nie może korzystać z usług Klubu.

- Na terenie Klubu zabronione jest m.in. używanie i sprzedaż wyrobów tytoniowych, alkoholu, narkotyków, farmaceutyków i innych nielegalnych substancji.

- Na teren Klubu zabronione jest wprowadzanie zwierząt.

- Na terenie Klubu zabronione jest prowadzenie przez Klientów Klubu działalności komercyjnej bez pisemnej zgody Klubu.

- Uczestnicząc w zajęciach Klient wyraża zgodę na ewentualną publikację zdjęć oraz filmów z zajęć w celach reklamowych Klubu na stronie internetowej Klubu oraz w materiałach promocyjnych Klubu.

- Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.), Klientów jest Klub – prowadzony przez Michała Chylińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PRO FORMA MICHAŁ CHYLIŃSKI z siedzibą w Pabianicach, przy ul. Warszawskiej 7/9, 95 – 200 Pabianice. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wyrobienia na rzecz Klienta indywidualnej karty członkowskiej umożliwiającej korzystanie z usług Klubu, jak również korzystanie z Konta Klienta na stronie internetowej Klubu pod adresem: www.strefa-ruchu.com. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. W tym celu Klient powinien skontaktować się z recepcją Klubu lub skierować pismo do Klubu na adres siedziby, bądź też adres mailowy Klubu:

biuro@strefa-ruchu.com Klub spełnia wymogi ww. ustawy o ochronie danych osobowych oraz zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, stosując środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędnej do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Klub zapewnia ochronę danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnianiem, z tym zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.

- Adres poczty elektronicznej Klienta może być wykorzystywany przez Klub w celu przesłania informacji handlowych drogą elektroniczną wyłącznie po wyrażeniu odrębnej zgody przez Klienta. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest niezbędne do korzystania przez Klienta z usług Klubu. Klientowi przysługuje prawo wyrażenia sprzeciwu, co do przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.

- Klient może ponadto wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji działań marketingowych przez Klub. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest niezbędne do korzystania przez Klienta z usług Klubu. Klientowi przysługuje prawo wyrażenia sprzeciwu, co do przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.

- Klient może także wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach realizacji działań marketingowych przez Klub przy użyciu telefonu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest niezbędne do korzystania przez Klienta z usług Klubu. Klientowi przysługuje prawo wyrażenia sprzeciwu, co do przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.

Wróć do listy